Viktig information

Meriti Capital AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om våra tillstånd från Finansinspektionen hittar du här.

 • 2022-01-24
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-01-24
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-01-24
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Önskar du mer info om våra tillstånd och hur Finansinspektionen arbetar med tillsyn så besök Finansinspektionens hemsida, kontakta dem på telefonnummer 08-408 980 00 eller skriv till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Meriti Capital AB, (”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Vi har en skyldighet att bedriva verksamheten så att våra kunders bästa intresse tas tillvara. Ett hinder för att uppnå detta är intressekonflikter som medför att andra intressen än omsorgen om kunderna inverkar på beslut och åtgärder. Därför arbetar vi med att identifiera och hantera intressekonflikter.

Ansvar för hanteringen
VD ansvarar för implementering av interna regler och gör översyn av eventuella situationer som kan vara en intressekonflikt och säkerställer att ingen part otillbörligt gynnas.
Anställda ska informera sin chef om situationer där eventuella intressekonflikter har identifierats.
Bolagets styrelse hanterar vid varje styrelsemöte eventuella uppkomna väsentliga intressekonflikter, både i verksamheten och till följd av uppdragsavtal.

Processen för att hantera intressekonflikter
Bolaget har en administrativ process för hantering av intressekonflikter:

 • Alla anställda och relevanta personer har ett ansvar för att identifiera möjliga intressekonflikter inom ramen för sitt arbete och sitt verksamhetsområde.
 • Bolaget för löpande ett register över identifierade potentiella intressekonflikter. Förändringar av registret föredras minst en gång om året för styrelsen.

Inrapporterade intressekonfliktssituationer utreds och ska bl a ta ställning till:

 • Hur intressekonflikten lämpligen kan förhindras eller hanteras (eller om ingen hantering behövs) så att kunderna inte påverkas negativt.
 • Om intressekonflikten har lett till skada för kund.

Styrelsen ska bedöma om VD’s hantering och beslut är tillräcklig för att den potentiella intressekonflikten inte ska orsaka skada.

Utbildning om intressekonflikter
Bolagets personal utbildas i våra riktlinjer samt om de potentiella intressekonflikter som har identifierats och hur de ska motverkas.

En del består av att tydliggöra vikten av att identifiera konflikterna och att varje anställd är skyldig att rapportera förekomsten till företagsledningen och funktionen för regelefterlevnad för hantering.

Kundinformation
Om du är kund, eller om du funderar på att bli kund, kan du kontakta oss så går vi igenom registret över potentiella intressekonflikter och hur vi hanterar dem för att minska negativ påverkan för dig.
Registret innehåller information liknande den som finns i tabellen nedan men innehåller också åtgärder som vi vidtar för att minska eventuella negativa effekter för dig.

Parter Exempel på en potentiell intressekonflikt
En kund har motstående intressen jämfört med Bolaget

En kund vill ha god service och låga avgifter medan Bolaget vill erbjuda låg service och ta ut höga avgifter för att maximera vinsten

Kunden kan bara kommunicera på svenska men Bolaget har lagt ut kundservice via telefon till en leverantör som enbart talar engelska eftersom denna leverantör gav den lägsta offerten

En kund har motstående intressen jämfört med en Relevant person En kund vill ha tillgång till akut investeringsrådgivning i samband med ett kraftigt börsfall, trots att det är helg då investeringsrådgivaren har ledigt
En kund har motstående intressen jämfört med en närstående person till Bolaget eller en närstående till en Relevant person En kund verkar i en annan bransch på samma marknad som en ägare till Bolaget och ägaren använder utdelningen från Bolaget för att subventionera den andra verksamheten
En kund har motstående intressen jämfört med andra kunder En blockorder som lagts för flera kunders räkning ger inte full tilldelning

Hantering av intressekonflikter

Konflikter som identifierats ska hanteras med rimliga åtgärder för att eliminera skada de kan orsaka. Vi behöver inte vidta åtgärder som medför att verksamheten inte kan bedrivas eller att det är ekonomiskt alltför betungande att vidta åtgärden, eftersom sådana åtgärder är orimliga.

Om de rimliga åtgärder som vidtas inte är tillräckliga för att helt eliminera den potentiella intressekonflikten, ska den kund som intressekonflikten kan skada informeras om förekomsten av den potentiella intressekonflikten och vilka åtgärder som vidtagits för att hantera den. Syftet är att kunden ska få möjlighet att fatta ett informerat beslut om kunden önskar vara kund hos Bolaget eller om det finns andra leverantörer av investeringstjänster som passar kundens behov, krav och önskemål bättre.

Informationen om de kvarvarande potentiella intressekonflikter som inte helt eliminerats ska framgå av en bilaga till uppdragsavtalet som kunden ingått.

Som kund tecknar du avtal med Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg.

Avtalet hänvisar till andra dokument, såsom Meriti Capitals integritetspolicy och policys som beslutas av Meriti Capitals styrelse. Dessa finns tillgängliga på vår webbplats så att du kan ta del av samtliga villkor under vilka vi erbjuder dig tillgång till Meriti Capitals tjänster. Du hittar våra policys här. Utöver avtalet, som gäller för samtliga kunder, kan det finnas särskilda bestämmelser som gäller enbart för dig, exempelvis ytterligare tjänster du köpt eller prissättningen för tjänsterna.

Avtalet uppdaterades den 30 mars 2022. Du omfattas automatiskt av nya avtal om det blir ändringar. I så fall kommer vi att meddela dig det via email eller på annat sätt så du har möjlighet att ta ställning till det. Du hittar alltid den senaste versionen av avtalet som gäller på Meriti Capitals hemsida.

Om du av någon anledning inte vill att det nya avtalet ska gälla dig, har du alltid trettio dagar på dig att säga upp ditt avtal om våra tjänster. Naturligtvis är det inte förknippat med några extra kostnader för dig att säga upp avtalet.

Om våra tjänster

För att använda Meriti Capitals tjänster ingår vi först ett skriftligt avtal där uppdraget beskrivs närmare.

Innan avtalet ingås ska vi inhämta information som är nödvändig för att förstå viktiga förutsättningar om dig och din situation. Syftet är att vi ska kunna anta att portföljförvaltningen eller investerings­rådgivningen:

 1. uppfyller ditt mål med investeringen,
 2. är av ett sådant slag att du finansiellt kan bära de risker som är förenliga med målen med investeringen, och
 3. är av sådant slag att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med portföljförvaltningen

Bolagets information om din ekonomiska situation ska i förekommande fall innehålla

 1. normala inkomst och varifrån den kommer,
 2. tillgångar, däribland likvida medel, investeringar och fast egendom och
 3. huvudsakliga ekonomiska åtaganden.

Vi kategoriserar alla kunder som icke-professionella. Det medför att vi kommer att ge tydligare information om din investering och att vi kommer att visa ännu större omsorg om att investeringarna blir rätt för ditt syfte. Om du istället hade kategoriserats som professionell kund får vi utgå från att du har ekonomiska förutsättningar att kunna bära riskerna med placeringen eller portfölj­förvalt­ningen. Du kan i vissa fall begära att bli klassificerad som professionell kund, men det minskar ditt kundskydd varför vi inte rekommenderar det får någon kund.

Vår information om dina investeringsmål ska, när det är relevant, innehålla uppgifter om hur länge du önskar inneha investeringen, din riskvilja och riskprofil samt syftet med investeringen. Dessutom ska dina hållbarhetspreferenser kartläggas. Syftet med alla denna information är att kunna rekommendera en investering som är lämplig för dig genom att uppfylla dina krav, behov och önskemål.

Vi ska också undersöka dina kunskaper och erfarenheter av olika typer av investeringar. Syftet är att vi ska kunna rekommendera lösningar som du har möjlighet att själv bedöma konsekvenserna av. Den information vi behöver för att göra den bedömningen beror bland annat på arten och omfattningen på den tjänst som ska tillhandahållas och typen av produkt eller transaktion. Typiskt sett behöver vi ta hänsyn till

 1. de typer av tjänster, transaktioner och finansiella instrument som du är bekant med,
 2. art, volym och frekvens för kundens transaktioner med finansiella instrument och den tids-period under vilken transaktionerna har genomförts, och
 3. din utbildningsnivå och yrke eller relevant tidigare yrke.

Om de rekommendation vi ger  innebär byte av investeringar, behöver vi inhämta nödvändig information om dina befintliga investeringar och de rekommenderade nya investeringarna. Vi kommer att analysera fördelar och nackdelar med bytet. Vi får lämna vår rekommendation bara om vi på rimliga grunder kan visa att fördelarna med ett byte är större än nackdelarna. Ofta innebär det att kostnaden ska vara lägre, men rekommendationen kan också baseras på andra faktorer, såsom att du får en risknivå eller en hållbarhetsprofil som bättre passar dina önskemål.

Vi dokumenterar inhämtade uppgifter och sparar dem i minst tio år. Avtalet sparas i tio efter att kundrelationen upphört.

Investeringsrådgivning

Meriti Capital tillhandahåller dig investeringsrådgivning som anpassas utifrån dina förutsättningar. Som kund till Meriti Capital får du tillgång till tjänsterna dels via vår webbsida, dels via direktkontakt med någon av våra företrädare.

Den investeringsrådgivning vi tillhandahåller avser att identifiera dina behov så att vi kan rekommendera dig en lämplig inriktning på portföljförvaltningstjänst. Vår investeringsrådgivning avser inte andra typer av finansiella instrument eller tjänster än vår portföljförvaltning.

Portföljförvaltning

Meriti Capital erbjuder sina kunder portföljförvaltning. Tjänsten innebär att du ger kapitalförvaltaren mandat att fatta löpande investeringsbeslut inom avtalade ramar. I tjänsten ingår även löpande rapportering av portföljen. Utifrån den risknivå som valts i portföljförvaltningen lämnas information avseende utveckling av portföljen jämfört med det referensvärde kapitalförvaltaren valt. Förvaltaren har olika placeringsmandat baserat på risknivå i portföljen, vilket specificeras i separat avtal. Som kund till Meriti Capital får du tillgång till tjänsterna dels via vår webbsida, dels via direktkontakt med någon av våra företrädare.

Under tiden som förvaltaren har ditt mandat att förvalta dina investeringar, kommer du inte att kunna fatta egna beslut om investeringarna. Om du vill göra det, behöver du först avsluta portföljförvaltningstjänsten. Det är naturligtvis kostnadsfritt. Du kan sedan välja att starta portföljförvaltningstjänsten igen när du vill.

Mottagande och vidarebefordran av order

Bolaget kan bistå dig med att ta emot och vidarebefordra din order till Nordnet om det är ditt depåinstitut. Nordnet kommer efter det att antingen utföra ordern eller i sin tur vidarebefordra den till någon annan för utförande.

Eftersom vår huvudsakliga tjänst är kapitalförvaltning, är det enbart i undantagsfall vi räknar med att behöva ta emot och vidarebefordra order från dig. Vi tar emot din order via din investeringsrådgivare.

Våra analyser och nyheter är inte rådgivning

Du, liksom våra övriga kunder, får tillgång till analyser, nyhetsbrev och annan information som har med de finansiella marknaderna, omvärldstrender eller finansiella instrument att göra.

Den information som publiceras via någon av våra informationskanaler såsom nyhetsbrev, sociala medier eller under fliken ”nyheter” är inte rådgivning. Det beror på att informationen inte är specialanpassad till dina unika förutsättningar. Den information som publiceras via någon av dessa kanaler skall därför endast ses som allmän information.

Basen för vår rådgivning

Meriti Capital inveseteringsrådgivning baseras inte på en oberoende grund. Det beror på att syftet med investeringsrådgivningen inte är att förutsättningslöst hitta finansiella instrument att rekommendera dig, eller att jämföra många olika portföljförvaltningstjänster gentemot varandra, utan att istället hitta en portföljförvaltningstjänst som Meriti Capital AB erbjuder och som är lämplig för dig. Om det inte finns en sådan portföljförvaltningstjänst, baserat på din önskemål och behov, kommer vi att avråda dig från våra tjänster.

Ansvarsbegränsningar

Vi tar ansvar för att de rekommendationer som vi ger dig är lämpliga för dig. Däremot kan vi inte ta ansvar för önskemål eller behov som du inte meddelat oss och som vi därför inte kunnat ta hänsyn till när vi utformade rekommendation till dig.

Vi kommer att göra vårt bästa för att portföljförvaltningstjänsten ska fungera. Ibland kan det uppstå problem, exempelvis att en marknad är stängd när vi avsett att handla i din portfölj eller att det uppstår fördröjningar eller missförstånd. Om vi varit orsak till handläggningsfel kommer vi att kompensera dig, i första hand genom att ersätta din direkta skada. Utebliven vinst ersätter vi enbart konsumentkunder för. Det är viktigt att du kontrollerar värdebesked och rapporter du får från oss och snarast meddelar oss om du tror något blivit fel. Om du väntar för länge är det risk att du inte kommer få någon ersättning.

Vi kommer inte att ersätta dig för nedgång i värde i din portfölj som orsakas av att de finansiella instrumenten du investerat i går ned i värde. Värdeförändringar är en risk du tar som investerare. Vi kan inte garantera att den förvaltning vi bedriver går bättre än marknaden eller andra förvaltares. Däremot kommer vi att anstränga oss för att göra så gott vi kan.

Vi hämtar finansiell information om ditt sparande från banker och försäkringsbolag. Det kan även uppstå driftstörningar i nät, hos banker och andra aktörer som påverkar tjänsterna och som inte vi rår över och inte heller tar ansvar för.

Övrigt

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Allmänt om Meriti Capital

Meriti Capital bedriver portföljförvaltning samt investeringsrådgivning via anknutna ombud. Meriti Capital har även möjlighet att ta emot och vidarebefordra ordrar åt dig.

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg. Meriti Capital har tillstånd för

 • 2022-01-24 Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-01-24 Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-01-24 Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Mer information om våra tillstånd från Finansinspektionen hittar du här.

Önskar du mer info om våra tillstånd och hur Finansinspektionen arbetar med tillsyn, besök Finansinspektionens hemsida, kontakta dem på telefonnummer 08-408 980 00 eller skriv ett brev till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

SWEDSEC – LICENSIERING

Meriti Capital AB är anslutet till SwedSec Licensiering AB. SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden.

Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen. Läs mer om Swedsec här.

Risker i fonder/portföljer graderas på en sjugradig skala där 1 står för lägst risk och 7 för högst risk. Kategori 1 innebär inte att fonden/portföljen är riskfri.

Marknadsrisk mäts som volatilitet i årstakt, beräknad som VaR med ett 97,5-procentigt konfidensintervall under en 5 årsperiod. Beräkning av riskindikatorn är gemensam för alla EU-medlemsländer.

MRM-klass

VaR-ekvivalent volatilitet

1

< 0,5%

2

≥ 0,5% och < 5,0%

3

≥ 5,0% och < 12%

4

≥ 12% och < 20%

5

≥ 20% och < 30%

6

≥ 30% och < 80%

7

≥ 80%

Den (annualiserade) VaR-ekvivalenta volatiliteten bestämmer fondens MRM-klass och beräknas på daglig logaritmerad avkastning med 5 års historik. Finns ej historik kan exempelvis ett relevant marknadsindex användas.
Finns ej 5 års data kan en kortare period användas (dock minst 2 år)

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Värdepappersbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem kan medföra.  Meriti Capital ersättningspolicy gäller för all ersättning från Bolaget och gäller för samtliga anställda. Med ersättning avses lön, annan ersättning så som rörlig ersättning eller annan kompensation som betalas ut till en person inom anställningsförhållandet. Bolaget ska följa policyn, som sammanfattas nedan, även då tidigare anställningsavtal avslutas.

Bolagets ersättningssystem ska främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risk­tagande. Ersättningssystemet ska uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i Bolagets verksamhet. Bolaget ska alltid upprätthålla en balans mellan fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska därför vara rimlig i proportion till Bolagets utbetalade fasta ersättningar och får aldrig vara så stor att den riskerar att urholka Bolagets kapitalbas eller dess förmåga att generera ett positivt resultat på lång sikt.

Ersättningssystemet och möjligheten att erhålla rörlig ersättning ska vara anpassat till de risker som finns i verksamheten. Detta sker genom att

 • bedömningen av anställdas resultat och prestationer också är kopplad till icke-finansiella faktorer, såsom anställdas ansvarstagande, tillvaratagande av kundens intressen, kundnöjdhet, risktagande, beaktande av hållbarhetskriterier och efterlevnad av externa och interna regler,
 • resultat som ligger till grund för ersättning riskjusteras när så är möjligt

Bolaget har tre olika ersättningsformer för anställda.

 • Fast ersättning,
 • Rörlig ersättning baserad på prestation i förhållande till fastställda kriterier,
 • Gratifikation (tilldelas av Bolaget i efterskott utan att den anställde fått någon utfästelse)

Beslut om fast lön ska grundas på bedömning av utförda arbetsuppgifter vad gäller svårighetsgrad och resultat, intresse för utveckling, självständighet och initiativkraft, förmåga att ta ansvar, samarbetsförmåga och förmågan att bidra till ett gott arbetsklimat.

Lönesättningen ska ta hänsyn till marknadens påverkan av löneläget. Diskriminerande eller andra omotiverade löneskillnader mellan anställda skall inte förekomma. Lönerevision ska normalt ske vid ordinarie revisionstillfälle som fastställs av VD.

Utfall av rörlig ersättning ska baseras på den anställdes prestation i förhållande till i förväg kommunicerade kriterier, förutom avseende gratifikationer. Bedömning av prestation baseras på kriterier som kvalitet och kvantitet avseende leverans under den anställdes ansvarsområde, ansvarstagande, beaktande av hållbarhetskriterier, regelefterlevnad samt samarbetsförmåga. Bedömningen skall också göras relaterat företagets resultat och inkluderande en bedömning om hur affärsmässiga och övriga mål nåtts för hela verksamheten.

Kriterierna syftar till att främja ett agerande som ligger i linje med kundernas liksom Bolagets intressen, en sund och effektiv riskhantering, en god regelefterlevnad och motverkar ett överdrivet risktagande. Vid bedömning av prestation ska hänsyn tas till att prestationen är långsiktigt hållbar, dvs sett över den senaste treårsperioden. I de fall en anställd varit anställd kortare tid bör detta tas hänsyn till vid utvärderingen, dvs viss försiktighet bör tas in i bedömningen.

Det är samma kriterier för rörlig ersättning som gäller oavsett vilken typ som avses. De typer av rörlig ersättning som är aktuella för Bolaget är:

 • Allmän rörlig ersättning
 • Gratifikation
 • Avgångsvederlag

Samtliga anställda som har möjlighet att erhålla rörlig ersättning ska informeras om vilka kriterier som styr denna ersättning samt om hur deras prestation bedöms. Ersättningspolicy och beskrivning av ersättningssystem ska vara tillgängliga för alla anställda.

Total rörlig ersättning ska maximalt uppgå till 100 % av den årliga fasta ersättningen för en anställd. Om den anställde inte har uppfyllt de kvalitativa kraven, särskilt avseende hållbarhetskriterierna, kan den rörliga ersättningen helt utebli.

Baserat på Bolagets anställningsvillkor och lönestruktur, finns det ingen anställd vars rörliga ersättning i någon del måste innehållas av regulatoriska skäl. Bolaget kan, från tid till annan, ändå välja att innehålla rörlig ersättning under en viss tid i avsikt att uppmuntra till ett sunt risktagande och långsiktighet.

Undantag från begränsningen ovan kan beslutas av styrelsen och ska behandlas individuellt från fall till fall. För personal som har väsentlig inverkan på företagets riskprofil kan undantag inte göras. Slutgiltigt beslut om utfall ska beslutas av Bolagets styrelse baserat efter förslag från VD.

Styrelsen har delegerat till VD att utforma förslag till fördelning av rörlig ersättning till Bolagets anställda. Detta ska innehålla förslag på:

 • Total rörlig ersättning i förhållande till Bolagets resultat och totala fasta ersättningar
 • Rörlig ersättning fördelat på respektive anställd utifrån Bolagets ersättningssystem

Vid bedömningen av storleken på rörlig ersättning ska VD beakta:

 • Bolagets samlade resultat för mätperioden,
 • Bolagets kapitalsituation,
 • Den anställdes affärsenhets resultat samt
 • Den anställdes individuella prestation baserat på de kriterier som fastställts för Bolagets ersättningssystem

Garanterad rörlig ersättning får endast utgå i samband med nyanställning och kan då endast omfatta ett enskilt år. Beslut om garanterad rörlig ersättning ska fattas av styrelsen.

Rörlig ersättning utgår normalt i likvida medel men styrelsen kan också besluta om att utbetalning ska ske genom en kombination av likvida medel och finansiella instrument.

Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande.

Bolaget ska årligen låta en kontrollfunktion, normalt funktionen för regelefterlevnad eller internrevision, granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn.  Funktionen skall senast tre månader efter offentliggörande av Bolagets årsredovisning redovisa resultatet av granskningen.

Bolaget ska se till att anställda i den granskande kontrollfunktioner är oberoende i förhållande till de affärsområden de övervakar samt har lämpliga befogenheter och resurser att följa upp och kontrollera de risker som är förknippade med Bolagets ersättningssystem.

En redogörelse för Bolagets ersättningar ska offentliggöras i samband med att årsredovisningen fastställs. Redogörelsen ska publiceras som bilaga till årsredovisningen och på Bolagets webbplats. Om redogörelsen inte tas in i eller läggs som bilaga till årsredovisningen ska Bolaget i årsredovisningen upplysa om var informationen offentliggörs. Redogörelsen ska finnas tillgänglig under minst ett år från offentliggörandet.

Bolaget ska minst en gång om året, i sådan form som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska förhållanden, lämna relevant, tydlig och begriplig information om Bolagets ersättningar. Styrelsen ansvarar för att informationen publiceras.

Det finns olika sätt att betala för finansiella tjänster. En del bolag anger att de erbjuder sina tjänster gratis, men tar istället emot provisioner från de bolag som tillverkar de produkter som rådgivare eller förvaltare rekommenderar.

Provisioner (också kallade tredjepartsersättningar) riskerar att ge intressekonflikter mellan kund och rådgivare, exempelvis genom att rådgivaren rekommenderar en lösning som ger rådgivaren en hög provision men som inte är bra för kunden.

Istället för provisioner, kommer Meriti Capital istället att fakturera avgifter för de tjänster som Meriti Capital tillhandahåller. Du bestämmer själv vilka tjänster det är som du vill dra nytta av. Avgifterna baseras på hur mycket kapital vi förvaltar åt dig. Om du har större kapital, kommer vi att fakturera en mindre procentuell avgift för våra tjänster.

I nedanstående tabell hittar du en lista på de tjänster vi kan tillhandahålla och vad vi normalt sett tar betalt för dem. Om du väljer att ingå ett avtal med oss om investeringstjänster kommer vi i avtalet att göra tydligt vilka avgifter vi kommer att fakturera och hur de beräknas.

Moms ingår i de priser som anges nedan. Det innebär att om det är ett momsregistrerat företag finns det ofta avdragsrätt för momskostnaden.

De kostnader som tillkommer är sådana som ligger utanför vår kontroll. Det kan röra sig om kostnader för att handla (courtage) eller avgifter för att ha en depå. För vissa finansiella instrument, exempelvis fonder, tillkommer också avgifter förknippade med det finansiella instrumentet. Dessa avgifter kan vi inte påverka och ingen del av dem tillfaller oss. I de fall det betalas provisioner eller rabatter, kommer dessa belopp att tillföras dig istället för oss.

Riktpriser gäller enligt följande:


Disktretionär portföljförvaltning:

1,5% /år


Vidarebefordran av order:

0,5%

Marknadsinformation och analyser är kostnadsfria.

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Om du har ett konkret missnöje med hur vi har hanterat en finansiell tjänst har du möjlighet att framföra ett klagomål. Vi vill att klagomålshanteringen ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt, men även  i enlighet med gällande regler.

Klagomål tas i första hand om hand av den klagomålansvarige. Om ett klagomål tas emot av annan än klagomålsanvarig ska denne skyndsamt informeras.

Klagomålsansvarig ska utreda klagomålet, t ex genom att synpunkter inhämtas från rådgivare eller annan berörd personal samt genom eventuella kompletterande frågor till kund.

Klagomålsansvarig meddelar kunden utfallet av utredningen. Kunden får en motivering till utfallet samt information om hjälp som kan erhållas från exempelvis konsumentorganisationer.

Om inget svar kan ges inom fjorton (14) dagar ska den klagande inom denna tid informeras om hur handläggningen fortskrider.

Här kan du hämta en blankett (PDF) för klagomål

Skicka antingen in blanketten till klagomal@meriticapital.se eller beskriv ditt ärende direkt i ett mail.

Detta är adressen om du föredrar att posta blanketten:

Meriti Capital AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

Värdepappersbolag ska tillhandahålla rapporteringssystem för den som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. Motsvarande gäller också avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet är att visselblåsare utan rädsla för repressalier ska kunna rapportera om allvarliga händelser.

Medarbetare, anknutna ombud, uppdragstagare och kunder kan anmäla missförhållanden och regelöverträdelser.

Rapporteringssystem

Anställda har rätt att utan repressalier rapportera om överträdelser av interna och externa regler eller misstankar om sådana överträdelser.

Rapportering görs till styrelsens ordförande på email: visselblasare@meriticapital.se

Anmälarens eller den misstänktes identitet eller en uppgift i en rapport får inte obehörigen röjas. Det innebär inte ett obehörigt röjande att den som utses att utreda anmälan tar del av informationen.

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi är måna om din personliga integritet och har ambitionen att hålla en hög dataskyddsnivå. I kortversionen av Meriti Capitals integritetspolicy nedan beskriver vi hur dina personuppgifter samlas in och används. Där ser du även vilka rättigheter du har ifall dina personuppgifter har registrerats. Om du vill du veta mer får du gärna kontakta oss.

Vad är en personuppgift respektive behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (såsom IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Av bilaga framgår hur Bolaget behandlar personuppgifter.

Vem är ansvarig för de insamlade personuppgifterna

Meriti Capital AB, org.nr 559278–8979, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Varifrån hämtas personuppgifter

Utöver de uppgifter den registrerade själv lämnar till, eller som samlas in baserat på hur Bolagets tjänster används, avtalstecknande och eventuella köp, kan personuppgifter också komma att samlas in från andra parter, såsom

 • Adressuppgifter från offentliga register,
 • Uppgifter som krävs för att uppnå kundkännedom enligt penningtvättsreglerna
 • Andra uppgifter från offentliga källor, såsom sociala medier, upplysningstjänster eller värderingsinstitut
 • Bolagets egna bedömningar och rekommendationer i samband med att investeringstjänsterna utförs

Delning av personuppgifter med andra parter

Vi är restriktiva med att dela personuppgifter med andra parter, men ibland krävs det för att verksamheten ska kunna utföras effektivt och korrekt.

I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda investeringstjänsterna delas personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till Bolaget. De behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Bolaget har personuppgiftsbiträden som utför:

 • Kontroll av penningtvätt (inhämtande av kundkännedom i samband med att en affärsförbindelse inleds),
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer),
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar såsom rådgivningsstöd vid investeringsrådgivning), och
 • SPAR och Bisnode

Om vi tror att du har nytta av det, kan vi också lämna dina personuppgifter till andra bolag inom samma koncern, exempelvis för att du ska kunna få rådgivning om försäkring. I det fallet blir dock försäkringsförmedlaren (bolaget) personuppgiftsansvarig gentemot dig när denne fått uppgifterna.

Alla personuppgiftsbiträden kontrolleras så att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Dina personuppgifter delas även med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att det inte är Bolaget som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas och då gäller istället det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlas personuppgifterna

Bolagets egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan det dock vara nödvändigt att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om personuppgifterna delas med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet

Oavsett i vilket land som personuppgifterna behandlas vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vilka rättigheter har du som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter i form av ett registerutdrag. Vid begäran kommer vi att be om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och för att se till att informationen lämnas till dig. Det innebär ofta att vi antingen överlämnar informationen till dig personligen eller att vi skickar den till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter vi registrerat om dig är felaktiga eller ofullständiga har du möjlighet att begära rättelse eller komplettering.

Rätt till radering

Det är möjligt att begära radering av dina personuppgifter om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
 • Det finns invändningar mot en intresseavvägning, baserat på en bedömning av Bolagets berättigade intresse och den registrerades skäl för invändning,
 • Personuppgifter har använts för direktmarknadsföringsändamål som du inte önskar,
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt,
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år).

Bolaget kan komma att avslå din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar radering. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att exempelvis en tvist eller en domstolsprocess. Om det inte är möjligt att tillmötesgå en begäran om radering kommer personuppgifterna att blockeras från annan användning än för det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller främst om personuppgifterna anges vara inkorrekta och avser i sådana fall den tid som behövs för att kontrollera om det stämmer.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du gör det för att kunna föra en domstolsprocess eller liknanden, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna. Personuppgifterna kommer då inte att raderas.

Det är också möjligt att begära begränsning av behandling under den tid utredning pågår om intresseavvägning.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Det finns alltid möjlighet att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten att behandla personuppgifter grundar sig på antingen samtycke eller fullgörande av ett avtal är det möjligt att begära att få de uppgifter som du själv lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Rätten till överföringen gäller dock inte för de uppgifter som vi självt skapat eller uppgifter som du redan har tillgång till.

Hantering av personnummer

Personnummer behandlas enbart när det är motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat tydligt och motiverat skäl.

Användning av cookies

Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från webbservrar och sparas i webbläsaren. På hemsidan kan följande cookies komma att användas:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när webbläsare eller enheten stängs av),
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på datorn tills de raderas eller går ut),
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av besökta webbplatser),
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, exempelvis Google Analytics), och
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i webbläsaren eller i enheten som används på ett sätt som liknar cookies).

De cookies som används förbättrar normalt sett de erbjudna tjänsterna. Några av tjänsterna behöver också cookies för att fungera korrekt. Mer information om cookies finns på hemsidan.

Webbläsare eller enheten ger möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies så att det passar den registrerades önskemål bättre. Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se, ger mer information om olika typer av cookies och inställningar för att hantera dem.

Hur skyddas personuppgifter

IT-system används för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Särskilda säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast personer som behöver behandla personuppgifterna för att ändamålet med dem ska uppfyllas, har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till myndigheten. Läs mer på www.imy.se

Kontakt avseende personuppgifter

Kontakt Bolagets ansvarige för personuppgifter via e-postadressen dataskydd@meriticapital.se

Bilaga – Förteckning över personuppgifter som behandlas

I rådgivningssammanhang behandlas uppgifter om kunden. Detta för att rådgivaren ska kunna ge den rekommendation som krävs enligt lagstiftning. De personuppgifter som behandlas är

 1. Namn, personnummer, kontaktuppgifter inklusive emailadress
 2. Familje- och ekonomisk situation, inklusive uppgifter om inkomst, tillgångar och skulder samt hälsostatus om detta krävs för rådgivningens syfte
 3. Behov, krav och önskemål som ska beaktas i rådgivningen
 4. Investeringar som görs inom ramen för rådgivningen

Uppgifterna om rådgivningen sparas under tio år efter att rådgivningen skett eller affärsförbindelsen med kunden upphört. Detta krävs för att kunna tillvarata rådgivarens och kundens berättigade intressen av att i efterhand kunna klarlägga vad som utspelades under rådgivningen. Enligt lagstiftningen om penningtvätt och finansiering av terrorism kan det finnas skyldighet att sparas rådgivningsdokumentation och transaktionshistorik under längre tid än så.

Andra tillfällen personuppgifter behandlas avseende kunder, är i de fall då kunden faktureras för rådgivningen. I dessa fall baseras behandlingen på att bolaget respektive klienten ska kunna uppfylla sina kontraktuella skyldigheter gentemot varandra. Det finns även lagkrav avseende bokföring och redovisning som ställer krav på att dessa uppgifter sparas i minst 7 år efter faktureringstillfället.

 1. Namn, organisations- eller personnummer, kontaktuppgifter inklusive emailadress
 2. Betalningshistorik avseende fakturering

I bolagets kundregister finns det också finnas uppgifter om potentiella kunder registrerade. Det innefattar

 1. Namn, personnummer, kontaktuppgifter inklusive emailadress
 2. Kort summering av de kontakter som förevarit

I dessa fall sparas uppgifterna så länge det bedöms vara av vikt för kunden att rådgivaren har information om tidigare diskussioner. I normalfallet innebär det att informationen sparas upp till tre år. Kunden kan när som helst begära att få dessa uppgifter raderade.

Personuppgifter behandlas även avseende medarbetare och ägare. Behandlingen baseras på lagkrav såsom aktiebolagslagen, lag om anställningsskydd och bokföringslagen. Den information som behandlas utgörs av

 1. Namn, personnummer, kontaktuppgifter inklusive emailadress och bankkonto
 2. Ekonomiska transaktioner mellan den registrerade och bolaget

Personuppgifterna sparas i upp till tio år enligt de krav som lag ställer på respektive personuppgift.

Med ledning av personuppgifterna som behandlas, betraktar bolaget samtliga personuppgifter som skyddsvärda och har därför upprättat noggranna rutiner för hur de ska behandlas.

Information om hållbara investeringar

Din rådgivare ska ge dig rekommendationer om investeringar som passar dig och dina behov. I det ingår även att rådgivaren ska kartlägga dina hållbarhetspreferenser. Du väljer alltid själv vilken nivå och inriktning som du vill ha medan rådgivarens roll är att ställa frågor som leder till att rekommendationen passar dig.

Det finns två anledningar till att frågorna är viktiga att ställa. Båda rör risker som påverkas av inriktningen på ditt sparande. Dels handlar det om i vilken mån investeringarna i sig bidrar till att göra samhället och världen mer hållbart, dels om i vilken mån investeringarna kan medföra risker för ditt kapital och din avkastning. Detta dokument räcker båda dessa frågeställningar.

Hållbarhet betyder olika saker för olika investerare. Denna beskrivnings utgår från FNs Agenda 2030[1] som är de hållbarhetsmål som de flesta av världens länder arbetar för att uppnå. Målen handlar inte enbart om miljöfrågor eller klimatet, utan innehåller många olika typer av målsättningar som behöver uppnås för att göra levnadssituationen bättre och hållbar för alla människor.

 

Metoder för att påverka investeringarnas inriktning

För den investerare som vill låta sitt sparkapital verka för ökad hållbarhet, är det vanligaste att använda någon av tre metoder.

 1. Välja bort

Genom att välja bort investeringar som inte passar investerarens önskemål, undviker investeraren att få avkastning eller exponering mot verksamheten som inte är önskvärd. På kort sikt är det främst etiska skäl som bör beaktas, men på längre sikt kommer de verksamheter som många väljer bort att få svårare med kapitalanskaffning och deras värde kommer, allt annat lika, att minska.

 1. Välja in

Det är också möjligt att inte välja bort hela sektorer, utan att välja att investera i de bolag som är bäst i sin klass. Ett exempel är att inte helt undvika bolag som är aktiva med utvinning av fossila bränslen, utan istället välja de bolag som kommit längst i sin omställning och också inkluderar produktion av förnybara energikällor. På kort sikt är det främst etiska skäl som bör beaktas, men på längre sikt kommer de verksamheter som många väljer in att få lättare med kapitalanskaffning och deras värde kommer, allt annat lika, att öka. Det är inte osannolikt att de affärsmodeller som dessa bolag har också kommer att uppskattas mer av kunderna än de som väljer att inte förändra sig, varför deras värde även kommer att öka genom ökad marknadsandel.

 1. Påverka

Ytterligare ett sätt är att välja investeringar där den som förvaltare aktivt arbetar med att påverka bolag som har skadlig verksamhet att förbättra den. Investerare har, tillsammans, en stor makt att som ägare påverka bolagens verksamhet. Det kräver dock att tillräckligt många investerare vill påverka i samma riktning och att det är möjligt att förändra verksamhet. Vissa branscher kommer inte att kunna ställa om till att bli mer hållbara utan behöver istället avsluta sin verksamhet helt. Detta är dock svårt att åstadkomma som ägare.

Om du är osäker på vilken metod som passar dig bäst, bör du fråga din rådgivare och diskutera fram den lösning som passar dina behov bäst.

Meriti Capitals arbetsmetod avseende hållbarhet

Meriti Capital arbetar med portföljförvaltning där alla kunder som valt en inriktning kommer att äga samma tillgångar. Rådgivaren ska informera kunden om hållbarhetsarbetet som respektive portföljinriktning medför.

Meriti Capital har inte praktiska förutsättningar att utöva någon ägarmakt avseende de tillgångar som ingår i portföljförvaltningen. Det innebär att metoden ”påverka” inte är tillämplig för Meriti Capitals kunder.

Investeringens påverkan på FN:s hållbarhetsmål

EU håller för närvarande på att ta fram en beskrivning över vilka typer av verksamheter som kan betraktas som hållbara ur ett klimat- och miljöperspektiv. Arbetet är ännu inte färdigt eftersom det är politiskt känsligt och EUs länder bevakar olika intressen. Först när beskrivningarna är klara och företag och investerare börjar arbeta efter dem blir det möjligt att i detalj mäta en investerings påverkan på hållbarhetsmålen.

Men för den som vill bidra till en mer hållbar värld innan dess finns det redan nu möjlighet att välja investeringar som antingen bidrar till något av hållbarhetsmålen, eller som har som syfte att öka hållbarheten. Exempelvis har många fonder en hållbarhetsklassning. En förvaltning som bidrar till något hållbarhetsmål brukar kallas för ”ljusgrön”, medan en förvaltning som syftar till att öka hållbarheten i världen brukar kallas för ”mörkgrön”.

Om du tycker det är viktigt med att ditt sparkapital används för något speciellt syfte, bör du nämna det för din rådgivare för att rådgivaren ska kunna rekommendera en lösning som uppfyller dina behov. Det är alltid du och dina behov som styr rådgivarens rekommendationer.

Hållbarhetens påverkan på kapital och avkastning

Om du väljer en viss inriktning på en investering, exempelvis genom att utesluta vissa typer av verksamheter som du inte vill investera i, kommer sannolikt utvecklingen av ditt kapital att bli annorlunda än om du investerat i ett brett index.

Ett brett index avspeglar hur samtliga bolag inom exempelvis en viss bransch eller region utvecklas. Eftersom vissa bolag har uteslutits på grund av hållbarhetsskäl kommer investeringen inte att följa index. Påverkan på kapitalet kan vara såväl positiv som negativ beroende på om de uteslutna bolagen presterar bättre eller sämre än indexet i sin helhet.

Ett bolag som har en hållbar profil kan oftast låna pengar till en lägre ränta än bolag som inte har en hållbarprofil. Detta innebär att den förväntade avkastningen av investeringar i räntebärande instrument generellt är lägre för hållbara investeringar men samtidigt är också risken med investeringen generellt lägre.

Om du väljer att utesluta investeringar i verksamheter som inte är hållbara, minskar risken för exempelvis miljöförstörande utsläpp eller dåliga arbetsvillkor. Investeringen kan påverkas negativt antingen beroende på miljöpåverkan som händelsen innebär och de avgifter och kostnader som kan följa, dels på grund av ryktesförlusterna som kan påverka verksamhetens kunder och därmed bolagets finansiella ställning.

Investerares intresse för hållbarhet ökar. En produkt eller tjänst som är hållbar bör därför vara mer eftertraktad för köparen än en produkt som inte är det. En investering i hållbara finansiella instrument bör därför ge en högre riskjusterad avkastning än investeringar i finansiella instrument som inte är hållbara.

Här nedan beskrivs de olika områden som typiskt sett brukar beaktas i hållbarhetssammanhang och där det är möjligt att hitta investeringsalternativ som på olika sätt beaktar hållbarhetskriterier.

Olja, kol och gas

En investering i finansiella instrument som utesluter bolag som har stor negativ miljöpåverkan genom utsläpp från fossila bränslen som exempelvis olja, kol och naturgas kan innebära en något lägre exponering mot priset på fossila bränslen men istället en högre exponering mot elpriset.

Det är omöjligt att i förväg veta hur priserna utvecklas relativt varandra, men det mesta tyder på att beroendet av fossila bränslen måste minskas och att det politiska systemet kommer att använda olika metoder för att uppnå detta mål. Av den anledningen är det inte osannolikt att det på längre sikt blir bättre riskjusterad avkastning från verksamheter som redan nu har litet beroende av fossila bränslen eller åtminstone en tydlig plan på hur användningen ska minska.

Vapen och/eller krigsmaterial

Krigsmaterialbranschen är kraftigt beroende av det världspolitiska läget. I tider av nedrustning och minskade internationella konflikter blir vapenindustrin inte särskilt lönsam, medan den i tider av upprustning och ökade spänningar kan bli mycket lönsam, åtminstone för de företag som vinner stora kontrakt.

Generellt sett är risken i krigsmaterialbranschen hög, vilket gör att den investerare som söker trygghet i sitt sparande gör klokt i att undvika branschen. Det kan också finnas etiska skäl som gör att många väljer att avstå från investeringar i denna bransch. Det är dock inte alltid lätt eftersom många företag i branschen också tillverkar utrustning för civilt bruk. Normalt sett brukar företag som har mer än fem procent av sin omsättning från krigsmaterial uteslutas av förvaltare som undviker vapen eller krigsmaterial. Det innebär att även den som väljer att av etiska skäl avstå från investeringar i denna bransch kan komma att exponeras mot en liten del krigsmaterial ändå.

Tobak och alkohol

Både tobak och alkohol ger skadliga hälsoeffekter och höga samhällskostnader. Både tobak och alkohol är kringgärdade med begränsningar avseende försäljning och användning.

Dessa begränsningar är politiskt styrda baserade på folkopinionen. Det innebär att det kan bli frågan om snabba förändringar av de regler som styr dessa verksamheter och att värdet på verksamheterna snabbt kan förändras.

Över längre tid har utvecklingen varit att begränsningarna av tobak och alkohol ökat. Det är troligt att förändringarna fortsätter i samma riktning vilken kan medföra att värdet på verksamheterna minskar. Även om verksamheterna idag är lönsamma är det således risk att en investering i bolag som är exponerade mot tobak och alkohol förlorar en betydande del av sitt värde.

Spelverksamhet

Vissa blir spelberoende och får svårt att sätta gränser för sitt spelande. Det medför att spelbranschen är ifrågasatt och den har också reglerats i betydande utsträckning. Det är sannolikt att regleringarna kommer att öka ytterligare, inte minst med tanke på att branschen också använts flitigt för penningtvätt. Ytterligare reglering kommer troligen att minska lönsamheten för bolagen i branschen och därmed också att medföra värdeförlust i investeringar mot spelverksamhet.

Pornografi

Porrbranschen är känd för en osund inställning till mänskliga rättigheter och etiska förhållningssätt. Det kan innebära att branschen regleras eller att efterfrågan minskar. Dessa båda omständigheter kan påverka aktiekursen negativt. Det är dock svårt att veta hur stor en sådan påverkan kan bli. Porrbranschen bör därför uteslutas främst av den investerare som anser att det inte är moraliskt eller etiskt försvarbart med investeringar i denna bransch.

Uran

Uran används både som bränsle i kärnkraftverk och för att tillverka kärnvapen. Gemensamt för dessa verksamheter är att uranbrytning ofta är förknippad med kraftig miljöpåverkan och dåliga arbetsvillkor. Uran ger också upphov till stora problem med långtidsförvaring av kärnbränsle.

Efterfrågan på uran kan dock komma att öka eftersom det är ett av få alternativ till fossila bränslen. I omställningen till en fossilfri energiförsörjning kan uran komma att bli mer eftertraktad i framtiden vilket kan driva upp priset på grundämnet och därmed värdet på de verksamhet som utvinner uran. Däremot ökar risken i investeringen genom att eventuella olyckor eller brytningsprocessen kan få långtgående och kostsamma inverkningar såväl för bolagen som miljön.

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Att utesluta investeringar i instrument med exponering mot genetiskt modifierade produkter kan ge en effekt på avkastningen av investeringen. Det går dock inte att veta hur avkastningen kommer att påverkas.

Samtidigt som GMO kan medföra ökade skördar och bättre kvalitet på livsmedel, är sektorn också ifrågasatt vilket kan leda till ökad reglering vilket kan påverka aktiekurserna negativt.

 

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

För att få en rimlig grund för intern kapitalstyrning, samt leva upp till gängse krav, upprättar Bolaget fortlöpande, och minst än en gång per år, en intern kapital och likviditetsutvärdering (IKLU). Denna utvärdering går i korthet ut på att identifiera alla väsentliga risker samt att bedöma kapitalbehovet för täcka desamma. Utvärderingen skall utmynna i ett bedömt kapitalkrav för hela Bolaget.

Meriti Capitals utvärdering av Bolagets interna kapital- och likviditetsbehov medför att styrelsen beslutat om att Bolaget har ett totalt kapitalbehov om 75.000€ vilket också utgör Bolagets minimikapital.

Kapitalkravet baseras på att Bolaget ingår i kategori 3 som utgörs av små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag. Bolaget ingår heller inte i konsoliderad situation då resterande koncernbolag inte medför att de tröskelvärden som ska uppnås för konsoliderad situation är uppfyllda.

Bolagets egna kapital utgörs helt av kärnprimärkapital. Det egna kapitalet uppgår till 1.3 mkr vilket överstiger minimikapitalet med cirka 0.5 mkr.

Enligt IFR/IFD är Bolagets likviditetskrav 0.4 mkr. Ledningen bedömer dock att ett lämpligt likviditetsmål är att likviditeten inte tillåts underskrida 0.75 mkr. En likviditet i den storleksordningen innebär dels en robust stresstålighet för bolaget, och att likviditet ligger i paritet med det totala kapitalkravet, utan att vara onödigt begränsande.

Om kapital- eller likviditetskravet underskrids under året ska riskansvarig meddela verkställande direktör och styrelsen för genomförande av adekvat åtgärd. Styrelsen ska rapportera till Finansinspektionen avseende vilka åtgärder som bolaget vidtar för att återställa det erforderliga kapital- och likviditetskravet.

Meriti Capital har ingen exponering mot kreditmarknaderna bortsett från överskottslikviditet på Bolagets bankkonton. Bolagets motparter i detta avseende är SEB och Swedbank, vilka innehar en hög kreditvärdering.

Bolagets kreditrisk är generellt mycket låg eftersom Bolaget inte genomför transaktioner i egen bok. Den kreditrisk som ändå förekommer är normal betalfrist av den fakturering för utförda tjänster som betalas av Bolagets kunder.

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Affärsverksamheten består av att erbjuda kunder portföljförvaltning och att ta emot och vidareförmedla order från kund i de fall kunden inte valt portföljförvaltningstjänsten. För de kunder som valt Bolagets portföljförvaltningstjänst, är det istället Bolaget som beslutar om att lägga en order för kundens räkning. Bolaget utför aldrig order.

Bolagets orderhanteringspolicy, som sammanfattas nedan, syftar till att reglera hur transaktionerna ska utföras så att bästa möjliga resultat uppnås. Riktlinjerna gäller både för Bolaget samt dess anknutna ombud.

När Bolaget genomför en portföljtransaktion ska Bolaget vidta alla de åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på;

 1. Pris,
 2. Kostnad,
 3. Snabbhet,
 4. Sannolikhet för utförande och avveckling,
 5. Storlek,
 6. Art, och
 7. Andra för kunden väsentliga förhållanden.

Bolaget beaktar dessa faktorer vid tidpunkten för utförandet utifrån det finansiella instrumentet ifråga och rådande marknadsomständigheter. Bolaget använder dock enbart Nordnet för att vidarebefordra order till. Nordnet har i sin tur ett ansvar att ta emot och vidarebefordra ordern eller att utföra ordern själv enligt reglerna om bästa orderutförande.

Bolaget kan bistå kunden med att ta emot och vidarebefordra en order till kundens depåinstitut för utförande. Om en kund har gett specifika instruktioner, utför Bolaget ordern i enlighet med dessa. Under sådana omständigheter tar Bolaget inte ansvar för bästa orderutförande.

Bolaget ska årligen utvärdera Nordnets tjänster avseende order.

Då motpartsval vid primärmarknadstransaktioner styrs av emittenten ska denna motpart användas.

I vissa fall, såsom exempelvis vid avbrott i handeln, när en handelsplats makulerar affärer, vid störningar i marknaden, vid bristande tillgänglighet i tekniska system eller annat, kan det enligt Bolagets bedömning ligga i kundens bästa intresse att en order vidarebefordras på något annat sätt än det som normalt används för det finansiella instrumentet ifråga. Bolaget kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden eller fonden under rådande omständigheter.

När affärstransaktioner genomförs samtidigt för olika kunders räkning ska kunderna behandlas efter samma fördelningsprincip. Huvudregeln är att fördelningsprincipen är pro rata.

Pro rata innebär att fördelningen av avslutsvolymen ska ske procentuellt i förhållande till portföljstorlek för de kunder som omfattats av affärerna. Placeringsbegränsningar och restriktioner för enskilda kunders portföljer kan dock innebära att ovanstående huvudregel inte kan följas fullt ut. Så kan exempelvis vara fallet när en viss portfölj ska efterlikna en viss basportfölj men där vissa typer av värdepapper enligt avtalet med kunden inte får ingå. Ett annat exempel är när kundens portfölj är för liten för att fullt ut kunna kopiera basportföljen. Även i andra fall kan det finnas skäl för mindre avvikelser från huvudregeln om de inte är av materiell betydelse, exempelvis en önskan att minimera antalet transaktioner. Huvudregeln är dock att intressekonflikter undviks genom likabehandling av liknande portföljer.

Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget tillämpar ett internt regelverk som beslutas på olika nivåer. Regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Meriti Capitals grundläggande värderingar. Det interna regelverket består av policys som beslutas av styrelsen och instruktioner som beslutas av VD.

Syftet med att ha dokumenterade styrdokument är att uppnå en god intern styrning och kontroll, d.v.s. en process genom vilken styrelse och ledning kan skaffa sig en rimlig säkerhet till att bolagets mål kan uppnås.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås. I detta ingår också att ha det yttersta ansvaret för att bolaget har ett väl fungerande riskbegränsningssystem och en lämplig organisation för att hantera de risker som verksamheten är exponerad för.

VD sköter i sin tur den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Meriti Capital AB (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Meriti Capital är inte anslutet till någon handelsplats och vidarebefordrar därför order i finansiella instrument till andra institut för utförande. I enlighet med EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565, ska Bolaget redogöra för de under fjolåret 5 oftast förekommande institut till vilka bolaget skickat order för utförande.

Meriti Capitals primära verksamhet inbegriper inte att på kunds anmodan vidarebefordra order i finansiella instrument till andra institut. I den mån Meriti Capital ändå tar emot och vidarebefordrar order, sker vidarebefordran till Nordnet enligt kundens instruktion.

Övriga instrument:

Bolaget kan vid enstaka tillfällen vidarebefordra order i andra instrument än aktier. Det ingår emellertid inte i Bolagets normala affärsverksamhet och är få till antalet varför en redovisning avseende institut som utför order inte upprättats.

för Meriti Capital AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Meriti Capital”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Riktlinjerna nedan, avseende Bolagets principer för aktieägarengagemang, ska uppdateras och fastställas minst årligen av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida.

1 Inledning

Bolaget har en skyldighet att anta principer om ägarengagemang gällande aktier som ingår i Bolagets portföljförvaltning och som emitterats av ett EES-baserat bolag upptaget på en reglerad marknad (”investeringsobjekt”).1 Aktier upptagna på andra marknadsplatser omfattas inte. Av principerna ska det framgå hur värdepappersinstitutet integrerar aktieägarengagemanget i sin placeringsstrategi. Bolaget ska även årligen rapportera om sitt aktieägarengagemang.

Portföljförvaltning innebär att en kund ingår avtal om förvaltning avseende finansiella instrument där förvaltningen utformas utifrån en av Bolaget rådgivare genomförd lämplighetsbedömning. Bolaget sköter de löpande placeringsbesluten utan kundens medverkan enligt fastställda ramar och företräder kunden avseende hantering av instrument som ingår i portföljen. Kunden äger den depå som omfattas av förvaltningen men kan inte utan Bolagets medverkan disponera över kapitalet.

Bolaget tillhandahåller huvudsakligen portföljförvaltning avseende värdepappersfonder där Bolaget har begränsad möjlighet att påverka underliggande investeringar. Principerna för aktieägarengagemang blir därmed tillämpliga i den del förvaltningen som avser enskilda aktier. Portföljförvaltning avseende aktier sker huvudsakligen i standardiserade mandat men också genom skräddarsydda mandat med högre grad av anpassning efter en kunds behov och önskemål. Portföljförvaltning kan tillhandahållas kunder med egna principer för ägarengagemang och i de fallen anpassas förvaltningen i enlighet med dessa principer.

2 Principerna för investeringar

2.1 Strategi för investeringar

Bolagets portföljförvaltning avseende aktier sker genom investeringar i ett antal modellportföljer. Bolagets ägarandel överstiger normalt sett inte 1 % av investeringsobjektets marknadsvärde. Syftet med portföljförvaltningen och det som därmed styr valet av aktier är att skapa en långsiktig, god riskjusterad avkastning.

Valet av aktier sker utifrån en screeningprocess avseende ett stort antal bolag. Processen består av en fundamental samt en teknisk analys. Analysen sker utifrån information från företrädare för investeringsobjekten, offentligt publicerad information, internt analysarbete samt och analyser från externa parter. Vid valet av investeringsobjekt fokuserar Bolaget särskilt på om investeringsobjekten har en beprövad och uthållig affärsmodell, en trovärdig strategi, tydlig tillväxt/lönsamhetspotential samt en stark eller växande marknadsposition. Bolaget tar även i beaktning hur investeringsobjektens hållbarhetsarbete ser ut och vilket ansvar investeringsobjektet tar i sociala och miljömässiga frågor som är hänförliga till investeringsobjektets verksamhet. Bolaget har antagna riktlinjer för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

2.2 Uppföljning och engagemang i investeringsobjekten

Bolaget övervakar kontinuerligt investeringsobjekten för att inhämta information avseende investeringsobjektens finansiella ställning, potentiella utveckling och risker. Informationen avseende investeringsobjekten inhämtas genom offentliga rapporter, egen och extern analys samt genom kontakt med investeringsobjekten. Kontakt med investeringsobjekt kan ske direkt med dess företrädare eller genom seminarier anordnade av investeringsobjekten.

Bolaget utövar inom ramen för portföljförvaltningen inte rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktierna. Bolaget samarbetar heller inte med andra aktieägare till investeringsobjekten eller för någon annan form av kommunikation med intressenter till investeringsobjekten för annat än att inhämta information om investeringsobjekten. Eventuellt beslut om deltagande i emissioner, uppköpserbjudande och liknande fattas av Bolaget utan kundens medverkan, likasom övriga förvaltningsåtgärder avseende kapitalet.

2.3 Intressekonflikter

Bolaget har upprättat och implementerat en policy för identifiering och hantering av intressekonflikter.

3 Årlig redogörelse avseende aktieägarengagemang

Enligt LV 8 kap. 20 b § ska Bolaget redogöra för sitt röstningsbeteende i portföljbolagen, en förklaring av de viktigaste omröstningarna, uppgifter om i vilka frågor som Bolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstrådgivare samt en redogörelse för hur Bolaget har röstat.

Mot bakgrund av att Bolaget aldrig deltar i omröstningar, väljer Bolaget att inte publicera en redogörelse över sitt aktieägarengagemang, vilket är förenligt med undantaget i LV 8 kap. 20 c §.

1 Skyldigheten att upprätta principer avseende aktieägarengagemang framgår av lagen om värdepappersmarknaden 8 kap. 20 a §.